فرم نظرسنجی سامانه مراجعات مردمی

چنانچه پیگیری درخواست ارسالی شما به سامانه مراجعات مردمی دفتر دکتر ساداتی نژاد به اتمام رسیده است؛ جهت بهبود خدمت رسانی در این سامانه، مشتاقیم از نظرات و پیشنهادات شما استفاده کنیم.