سامانه نظارت مردمی کمیسیون

سامانه نظارت و ارتباطات مردمی کمیسیون کشاورزی آماده دریافت انتقاد، پیشنهاد و شکایت عموم شهروندان عزیز است.