دکتر سیدجواد ساداتی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران | مرتبه علمی: دانشیار

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی – گرایش مرتع و آبخیزداری، دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: منابع طبیعی – گرایش آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

دکترای منابع آب، کارشناسی ارشد آبخیزداری، کارشناسی مهندسی آبخیزداری

اهم فعالیت‌های علمی و اجرایی

1. رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت در مجلــس یازدهــم 2. نماینــده مجلــس شــورای اســلامی دوره دهــم و یازدهــم از حــوزه انتخابیــه کاشــان و آران و بیــدگل 3. رئیس فراکسیون آب مجلس دهم 4. معــاون پارلمانــی وزیــر علوم در دولت دهم 5. ریئس دانشگاه کاشان 6. معاون اداری و مالی دانشگاه تهران گذاری دانشگاه تهران 7. دبیر کمیســیون کشــاورزی آب و محیط زیســت شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فناوری کشــور