دکتر سیدجواد ساداتی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران | مرتبه علمی: دانشیار
دکترای منابع آب، کارشناسی ارشد آبخیزداری، کارشناسی مهندسی آبخیزداری

اهم فعالیت‌های علمی و اجرایی

1. ریاســت کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت در مجلــس یازدهــم
2. نماینــده مجلــس شــورای اســلامی دوره دهــم و
یازدهــم از حــوزه انتخابیــه کاشــان و آران و بیــدگل
3. رئیس فراکسیون آب مجلس دهم
4. رئیــس کمیتــه مطالعــات راهبــردی آب
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
5. معــاون پارلمانــی وزیــر علوم در مجلس هشــتم
و نهم
6. ریئس دانشگاه کاشان
7. معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
گذاری دانشگاه تهران
8. معاون توسعه و سرمایه
9. عضــو هیــات ممیــزه ســازمان تحقیقــات،
آموزشــی و ترویــج کشــاورزی

10. دبیر کمیســیون کشــاورزی آب و محیط زیســت شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فناوری کشــور
11. سردبیر مجله علمی پژوهشی اکوهیدرولوژی
12. مجــری چندیــن پــروژه پخــش ســیاب،
آبخوانــداری و آبخیــزداری
13. نویســنده 50 مقاله علمی و پژوهشــی در رشته
آبخیزداری و منابع آب
14. تالیــف و ترجمــه 3 کتــاب در زمینــه آبخیــزداری و
منابع آب
15. اجــرای 10 طــرح پژوهشــی در حــوزه منابــع آب و
آبخیــزداری
16. معاون اداره آبخیزداری جهاد سازندگی کاشان
17. رئیــس بســیج اســاتید دانشــگاه‌هــای اســتان
تهــران
18. مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه تهران